Strandcsomag extra: 1+2 akció! Most 1 testrész szőrtelenítésének árán egyszerre 3 testrészt szőrteleníthetsz!

Aesthetica x Alexy Vivien - Instagram Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Aesthetica x Alexy Vivien Instagram Nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) a AESTHETIC International Laser Center Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-882089; székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Squere Irodaház II. torony 2. em.; adószám:13963550-2-41; képviselő: Sharafan Zvi Ofer), továbbiakban Megbízó által kerül megszervezésre, a Szponzor együttműködő partnereinek, ügynökségeinek és szolgáltatóinak a támogatásával. A Megbízó a szervezés és Nyereményjáték lebonyolításának jogát saját maga számára tartja fennt.

A nevezés és a részvétel ingyenes, a Játékra jelen általános részvételi szabályzaton (továbbiakban „Szabályzat”) felül a vonatkozó nemzetközi, szövetségi, állami, megyei, helyi vagy regionális törvények és rendelkezések irányadók.

A Játék egy magyar nyelvű, online játék, melyben minden 18. életévét betöltött magyarországi lakos részt vehet. A játék során a jelentkezőnek (továbbiakban: „Jelentkező”) követnie kell az alább megjelölt lépéseket.

Jelen Szabályzattal és/vagy a Játékkal kapcsolatos kérdéseket a marketing@aesthetica.hu e-mail címre kérjük küldeni.

A Játékra történő nevezéssel a Jelentkező jelen Szabályzatot magára nézve kötelezőnek fogadja el, és kijelenti, hogy az alábbiakban felsorolt részvételi feltételeknek maradéktalanul eleget tesz.

1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1.1. A Játékban történő részvételre és a nyereményekre kizárólag azon résztvevők jogosultak, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek. A jelentkezéssel Ön (továbbiakban „Résztvevő”, „Jelentkező”, „Játékos”, „Ön”) ezúton kijelenti, hogy ezen feltételt teljesíti:

Kijelenti, hogy a jelentkezés idején 18. életévét betöltötte.

1.2. A 18. életévüket még be nem töltött személyek a Játékban nem vehetnek részt, és nem küldhetnek be vagy adhatnak meg személyes adatokat a Megbízott részére.

1.3. A Megbízott nem vonható felelősségre, ha a Résztvevő az adott ország vagy helyi jogszabályok értelmében nem jogosult a Játékban való részvételre.

1.4. A Játékban nem vehetnek részt és nem részesülhetnek díjazásban a Szponzor, anyavállalata, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, ügynökei, a Játék szervezésében vagy lebonyolításában résztvevő cégek, a Játékban érintett szakmai tanácsadók, külső szolgáltatók, reklám vagy promóciós ügynökségek ügyvezető igazgatói, tisztségviselői, munkavállalói és ezen személyek közvetlen családtagjai vagy velük egy háztartásban élő személyek (függetlenül attól, hogy közöttük fennáll-e törvényes rokoni kapcsolat).

1.5. A Játékban továbbá kizárólag természetes személyek vehetnek részt, vállalkozók nem.

1.6. A szervező fenntartja a jogot, hogy a Jelentkező által Szervezőnek megadott e-mail címet, életkort, személyazonosságot és/vagy egyéb adatot bármikor, saját belátása szerint, igazoló dokumentumok bekérése útján ellenőrizze. Bármely vitás kérdés esetén a hibás e-mail címet vagy nem valós életkort vagy lakhely adatokat tartalmazó jelentkezés érvénytelennek minősül.

1.7. A Játékkal és lebonyolításával kapcsolatos kérdésekben kizárólag a Szervező dönt. A Szervezőnek a Játékkal kapcsolatos minden döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

2.1. A Játék 2022. 02.0. 18:00-kor indul és 2022. 02. 07-én, 16.00-kor ér véget ("Játék időtartama").

2.2. A Játék időtartamán kívül beérkezett jelentkezések jelen Szabályzat értelmében érvénytelennek minősülnek, a Szervezőnek azokat nem áll módjában érvényes jelentkezésként elfogadni.

3. A JÁTÉK ÉS A RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

3.1. A Aesthetica x Alexy Vivien Instagram Nyereményjáték egy magyar nyelvű, minden 18. életévét betöltött magyarországi lakos számára nyitott online nyereményjáték, mely az Instagram közösségi oldalon kerül megrendezésre.

3.2. A Játék minden magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személynek szól.

3.3. A Nyereményjáték független az Instagram-tól, abban az Instagram nem vesz részt, azt nem támogatja.

3.4. A Játékra jelentkezőnek nyilvános Instagram fiókkal kell rendelkeznie, illetve azt mindaddig nyilvánosan kell hagynia, amíg nem kerülnek kihirdetésre a nyertesek.

3.5. A Játékban történő részvételhez Jelentkezőnek az alábbiakat kell tennie („Jelentkezés”):

a Jelentkezőnek a Játék időtartama alatt a következő lépéseket kell végrehajtania:
1. Követni az Aesthetica Orvosi Központ Instagram oldalát.
2. Betaggelni 1 ismerőst.
3. Lájkolni a Nyereményjáték posztját.

3.6. Jelentkező a fenti lépések végrehajtása után automatikusan bekerül a Játékba amennyiben megfelel a részvételi feltételeknek, valamint a lépéseket a játék időtartama alatt hajtotta végre, a játékra való belépéssel automatikusan elfogadja a nyereményszabályzat feltételeit.

3.7. Csak és kizárólag a nyertes esetében rögzítésre kerül a telefonszám is. A Résztvevők az adataikat Instagramon vagy telefonon keresztül adhatják meg. A jelen 3.7 bekezdés értelmében a Megbízott jogosult az adatok nyilvánosságra hozatalára.

Szervező kizárólag azokat a Jelentkezéseket tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők saját adataiknak a megadásával küldtek be a Játékba, Szponzor a nem valós adatokat megadó Résztvevőket kizárhatja a Játékból.

3.8. A Jelentkezéseket a Szervező bírálja el, és ellenőrzi az előírások teljesítését.

3.9. Kizárólag a fent leírtakat betartó Játékosokból kerülhet ki a nyertes.

4. A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

4.1 A Játék 2022. 02.01-én 18.00-kor indul és 2022. 02. 07-én, 16.00-kor ér véget („Játék időtartama”).

4.2 A fent leírtakat betartó Játékosok közül kerül ki a nyertes.

4.3 A Játék alkalmával pótnyertesek nem kerülnek kiválasztásra. Amennyiben a Nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

4.4 Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a Nyertes, aki a Szavazás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulását visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

4.5 A Nyerteseket Instagram nevük közzététele útján a Megbízó 2022. 02. 07. napján Instagram storyban hirdeti ki. („Kihirdetés”).
Nyertes köteles az Értesítést/ Kihirdetést követően a marketing@aesthetica.hu email címre történő megküldéssel az Értesítés/Kihirdetés tényét nyugtázni. A Nyertes köteles a nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám) is pontosan megadni a marketing@aesthetica.hu e-mail címre történő megküldéssel. A Nyertes nyereményét az Aesthetica Orvosi Központban veheti át. A Nyertes köteles a Nyeremény átvétele előtt igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

4.6 Szervező azokat a Jelentkezéseket, amelyek a jelen Szabályzatban leírt bármely alaki és tartalmi előírásnak nem felelnek meg, kizárja.

4.7 A Megbízott nem köteles nyilvánosságra hozni, ha egy Jelentkezőt kizár a Játékból.

4.8 A Megbízott a Játékra jelentkezéskor megadott elérhetőségi adatokat használja a Nyereményről való értesítésekhez, ezért nagyon fontos, hogy minden adat helyesen legyen megadva.

5. NYEREMÉNYEK

5.1 A Játékban az alábbi, Megbízó által biztosított nyeremények (továbbiakban külön-külön: „Nyeremény”) kerül kiosztásra:

A nyereményjátékban 1 fő megnyerheti: 1 alkalom Supermodel Skin illetve 1 alkalom komplex bőrdiagnosztikai tanácsadást.

A nyereményjáték értéke: 120.000 Ft

5.2 Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékban történő részvétellel kapcsolatos egyéb – jelen Szabályzatban kifejezetten nem részletezett – költségek nem számolhatók el.

5.3 A hatályos helyi jogszabályok által megengedett mértékig, minden nyeremény „ahogy van”, kifejezett vagy implicit garancia nélkül értendő (Szponzor többek közt nem vállal implicit garanciát a kielégítő minőségre vagy adott célra való alkalmasságra). A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉVEL VAGY FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADÓK MEGFIZETÉSE (AZ ORSZÁGOS, HELYI, ÉS ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT IS BELEÉRTVE) A NYERTES KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉIG KÖRÉBE TARTOZIK.

5.4 A Nyeremény pénzre nem váltható, nem átruházható és vissza nem térítendő.

5.5 Amennyiben a Nyertes az Értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik online, a jelen Szabályzatban rögzített e-mail címre történő levél megküldése útján a Nyereményért, a Nyereményre való jogosultságát elveszíti.

6. A SZERVEZŐNEK A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSÁHOZ ÉS KIZÁRÁSHOZ VALÓ JOGA

6.1. A Szponzor fenntartja a Játék szabályainak és jelen Szabályzat időről időre történő megváltoztatásának jogát, amely módosításokat a nyereményjáték hirdetésében közzéteszik.

6.2. Amennyiben a Szervező véleménye szerint a Játékot a Szervező hatáskörén kívül eső, bármely esemény veszélyezteti, Szervező fenntartja a jogot a Játék módosítására, beszüntetésére, átalakítására vagy hosszabbítására, és az ebből fakadó, a Játékosnál vagy harmadik félnél (közvetlenül vagy közvetetten) jelentkező mindennemű veszteségért vagy kárért minden felelősséget elhárít.

6.3. A Játék során Szervező bármikor jogosult saját belátása szerint, bármelyik Játékost a Játékból kizárni vagy eltávolítani, amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglaltakat nem tartja be, vagy más, jogszabályba ütköző, illetve elfogadhatatlannak minősülő magatartást tanúsít.

7. SPORTSZERŰ ÉS TISZTESSÉGES RÉSZVÉTEL (FAIR PLAY)

7.1. A Játékos ezúton kijelenti, hogy a Játékkal kapcsolatban megadott személyes adatai helyesek és naprakészek.

7.2. A Játékos ezúton kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy jelentkezése nem tartalmaz olyan anyagot, amely más személy – többek közt személyiségi vagy szellemi tulajdonra vonatkozó – jogait sérti; nem tartalmaz agresszív, erőszakos, nem helyénvaló, illetlen, obszcén, gyűlölködő, tiltott, gyalázkodó, becsületsértő vagy rágalmazó anyagokat; nem tartalmaz törvénytelen, az anyag létrehozási helyén érvényes előírásokba, az adott ország törvényeibe vagy rendeleteibe, jogszabályaiba ütköző anyagot.

8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK – ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes a Játékos szabadon adott hozzájárulásán alapul. A Játékos bármikor kérheti az adatai törlését a jelen pontban megadott elérhetőségeken, de ez nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a) a Szervező, mint Adatkezelő, Lebonyolító és mint Adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; azok felhasználásával elvégezze a sorsolást;
b) Szervező a Nyertes Instagram nevét a nyereményjáték hirdetésében nyilvánosságra hozza az alábbi célból: Nyertes biztos tájékoztatása a nyertességéről, amellyel elkerülhető az, hogy a Játékos azért nem értesül a nyertességéről, mert az üzenet nem érkezik meg;
c) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A Szervező a fentieken kívül a Résztvevő által megadott adatokat semmilyen más célból nem használja fel.

8.2 Az adatok feldolgozását a Szervező végzi, mint Adatfeldolgozó. A Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a Résztvevő önkéntesen ad meg.

8.3 A Játékosok Játék céljából kezelt adatait az Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 napig kezeli és őrzi, ezen időpont elteltét követően bármely külön értesítés nélkül törli a nyilvántartásából. Adatkezelő a Játék lezárását követő 90 nap eltelte előtt az alábbi esetekben törli a Játékos adatait:
- a Nyereményt a Játékos igazoltan átvette;
- a Játékos a 90 nap letelte előtt kéri az adatai törlését.

Adatkezelő az első esetben az igazolt átvételt követően, míg a második esetben a törlés iránti kérelem beérkezését követően törli a Játékos adatait.

Adatfeldolgozó az adatokhoz az Adatkezelő adatkezelési ideje alatt fér hozzá.

8.4 A személyes adatokat a Szervező, mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó ismeri meg.

8.5 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

8.6 A Szervező, mint Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését az alábbi címen: marketing@aesthetica.hu. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás, továbbá a kezelt adatok korlátozásának joga is. A Játékos a tájékoztatáshoz, adatainak törléséhez, helyesbítéséhez, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz és a kezelt adatok korlátozásához való jogát a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint gyakorolhatja. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az adatkezelés során a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával járnak el:

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391 1400; fax: +36 (1) 391 1410)
- Bíróságnál (a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. illetékesség éshatáskör szabályai által meghatározottan főszabály szerint Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. Telefonszám: + 36 (1) 354 6000, illetve a Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B., postai cím: 1525 Bp. Pf.: 223.; +36 (1) 391 4930; az Infotv. 23.§ (3) bek. alapján az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is jogosult a pert megindítani).

8.7 Játékosok adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Hozzáférés (tájékoztatás): a Játékos jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen, a vele kapcsolatosan folytatott adatkezelésről, annak céljáról, a kezelt adatokról, kezelt adatok esetleges továbbításáról, adatkezelés idejéről, a Játékos jogairól, az adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségről, az adatok forrásáról, történik-e harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás és kérheti az adatai másolatát is.

Helyesbítés: a Játékos kérheti a helytelen adatainak a helyesbítését.
Törlés (illetve elfeledtetés): a Játékos kérheti adatainak törlését, ha már nincs szükség rájuk abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, a Játékos visszavonja a hozzájárulását, tiltakozik az adatkezelés ellen, jogellenes adatkezelés esetén. Az elfeledtetéshez való jog a nyilvánosságra hozott adatok törlésével kapcsolatos Adatkezelői intézkedést jelenti.
Korlátozás: korlátozás esetén a tároláson kívül csak a Játékos hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, védelméhez, vagy fontos közérdekből lehet kezelni az adatokat. Kérheti a Játékos, ha vitatja az adatok pontosságát, akkor arra az időre, vagy jogellenes az adatkezelés, de nem szeretné a Játékos a törlést, nincs már szükség az adatokra az adatkezelés céljából, de a Játékosnak szüksége van rá jogi igényének előterjesztése, érvényesítése, védelme miatt.

Adathordozhatóság: a Játékos hozzájárulása alapján automatizált módon (gépi) kezelt adatok tekintetében kérhető az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítása, illetve a Játékos részére történő kiadása.

Tiltakozás: a tiltakozás joga azt jelenti, hogy közérdekű vagy Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok kezelése ellen az, akinek a személyes adatait így kezelik tiltakozhat, kivéve, ha az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdeke kényszerítő erejű jogos érdek, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő jogos érdeke alapján nem kezeli a Játékos adatait.

8.8 A Szervező gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékosok személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv., és az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezéseivel.

Szervező kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szervező nem értékesíti és nem továbbítja a résztvevők személyes adatait harmadik személyeknek. A személyes adatokat kizárólag a jelen adatkezelés tájékoztatóval összhangban és kizárólag az itt megjelölt jogszerű és egyértelmű célokra, az ezek megvalósításához szükséges időtartamig használja fel a Szervező.

8.9 Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos a Játékban nem tud részt venni. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi, a Nyeremény kézbesítése, átadása az adatok kezelése nélkül lehetetlen.

9. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS

9.1. A következőkben a „Személyes adatok” alatt a Játékos neve alatt tárolt összes adat értendő.

9.2. Jelen Szabályzat elfogadásával a Résztvevő tudomásul veszi, hogy Megbízó, a hatályos adatvédelmi előírásokkal összhangban jogosult a Résztvevő Személyes adatait jelen Szabályzatban foglalt célok érdekében feldolgozni, vagy ezzel a Megbízó tagvállalatát vagy külső adatfeldolgozót megbízni.

10. ADATKEZELÉS

10.1 Adatkezelő: AESTHETIC International Laser Center Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-882089; székhely: 1133 Budapest, Váci út 76. Capital Squere Irodaház II. torony 2. em.; adószám:13963550-2-41; képviselő: Sharafan Zvi Ofer)

10.2 Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: „Rendelet") és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.") előírásai jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával és az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adat kezelésének célja a Játékban részt venni szándékozók regisztrálása. Az adat kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők válaszainak rögzítése. Az adat kezelésének célja a Játékban résztvevő Résztvevők közül a kiírás szerinti számú nyertes kiválasztása.

10.3 Jelen Játék esetében a kezelt adatok köre: a Játékos INSTAGRAM azonosító neve és/vagy beceneve. A Nyertes esetén ezen adatok köre kiegészül az alábbiakkal: keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

10.4 A Résztvevők adatait a Játék lezártát követő 90 napig kezeli adatkezelő, a Nyertes esetén pedig a Számviteli törvény szerinti 8 évig.

10.5 Adatfeldolgozó(k): tárhelyszolgáltató, Instagram.

11 FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS GARANCIA

11.1 A Megbízott vállalja, hogy lehetőségeihez mérten mindent megtesz a Játék honlapjához használt hardver és szoftver szolgáltatások biztosítása érdekében, de az alábbiakért minden felelősséget elhárít: késedelmes, elveszett, rossz helyre küldött, hiányos vagy értelmezhetetlen jelentkezések; telefonnal, elektronikai berendezéssel, hardverrel, szoftverrel, hálózattal, internettel vagy számítógéppel kapcsolatos üzemzavar, hiba, késedelem vagy nehézségek; adattovábbítási hibák; megkísérelt, de sikertelen nyereményértesítés; a Játékra jelentkezők, jelentkezni kívánók és/vagy résztvevők által elszenvedett veszteségek, úgymint nem leadott, rosszul feldolgozott vagy nem nyertes jelentkezések.

11.2 A Szponzor és a Megbízott a Játékban való részvétel miatt a Résztvevő által elszenvedett, alábbi veszteségekkel és károkkal kapcsolatos minden felelősséget elhárít: közvetlen vagy közvetett bevételkiesés, elmaradt nyereség, jó hírnév sérülése, elmaradt üzleti lehetőség, valamint a Játékban történő részvétellel kapcsolatos, minden közvetett és következményes veszteség vagy kár.

11.3 Szponzor semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az ésszerű befolyásán kívül eső eseményekből („Vis Maior”) eredő, vagy azok által közvetlenül vagy közvetetten okozott, jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségei elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért – ilyen lehet többek közt: sztrájk, munkabeszüntetés, baleset, természeti katasztrófa, a közműszolgáltatások, kommunikációs vagy számítógépes (szoftver vagy hardver) rendszerek és szolgáltatások hiánya vagy hibás működése.

11.4 A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig, a Játékra más garanciák és feltételek nem vonatkoznak.

11.5 Jelen Szabályzat jelentésével, érvényességével, értelmezésével, betarthatóságával, valamint a Játékos és Szponzor kötelezettségeivel és jogaival kapcsolatos viták és kérdések esetén Magyarország törvényei tekintendők irányadónak, és a jogviták rendezésére kizárólag magyar bíróságok jogosultak.

Bejelentkezés

Kérj időpontot vagy ingyenes visszahívást! Munkatársaink 1 munkanapon belül felveszik veled a kapcsolatot a megadott telefonszámon időpont-egyeztetés vagy tájékoztatás céljából.
Időpontfoglalás
chevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram